TDT Genel Başkanından SAVAŞ ÇAĞRISI
Tanrıkut Diriliş Teşkilatı Genel Başkanı İlteriş Mert Han Gece sosyal medya hesabından; Türklükte buluşmayı esas aldıklarını ve bunu defalarca dile getirmelerine rağmen, bazı haddini bilmezlerin kasten Türk'ün birliğini sekteye uğratacak üslup ve hareketlerde bulunduklarını ifade eden bir dizi açıklama yaptı. Türk'ün birbirine düşmesinden mutluluk duyan kansızlara karşı Türkçüleri uyardı ve "mal bulmuş mağribi gibi kasılan kansızlara karşı tüm yol ve kavga arkadaşları"nı savaşmaya çağırdı.
1605 defa okunmuş - 01 Aralık 2017 - Cuma 07:13

İşte "SAVAŞ ÇAĞRISI" başlığı altında Tanrıkut Diriliş Teşkilatı (TDT) Genel Başkanı'nın yaptığı o açıklama: 

SAVAŞ ÇAĞRISI !

TDT olarak Biz;

"Dini ve meshebi ne olursa olsun Türklük'te buluşmayı esas alıyoruz!" dedikçe,

"Soydaşlarımız birbirlerinin inançlarına saygı duymalı!" dedikçe,

"Dinsel konular, Türkler arasında bir ayrışma yaratmamalı ve bu konular son derece hassas, ciddî ve bilimsel yöntemlerle tartışılmalı!" dedikçe,

"Her Türk kendi dininin doğrularını ve savlarını ortaya koyarken, bunu, başka bir dine inanan kandaşına karşı, bir baskı ve dayatmaya yeltenmeden yapmalı!" dedikçe,

Ve hatta bu görüşlerimize katıldıklarını söyleyip ardından Türkleri inançlar üzerinden bölecek hamlelere girişenleri gördükçe kendimizi ağır eleştirilerde bulunmaktan alıkoyamıyoruz!

1. Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmamışlardır. Bunu savunmak atalarımıza hakaret sayılır. Çünkü tarih, Türk'ün hiçbir zorlamayla birşeyi benimsediğini kaydetmemiştir.

2. İslâmiyet, Arap kültürü değildir. İslâmiyet, bir kültür değildir. İslâmiyet, bir dindir. O nedenle atalarımız, Arap kültürünü değil, İslâm dinini kabûl etmişlerdir.

3. İslâmiyet, Tanrı'nın ilk, tek ve son dinidir. Yalnızca adı, elçileri, yada buyrukları, bölgesel ve tarihsel olarak değişiklik göstermiştir.

4. Tüm elçiler ve kitaplar (sözlü yada yazılı buyruklar), Yüce Yaratıcı tarafından tek bir din adına gönderilmişler ve bu din, Hz Muhammed (Sav)'in , Kur'ân-ı Kerîm'in ise oluşu ile !

5. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan birtakım dinsel metinlerin, öğelerin, kavramların ve kıssaların, değişik versiyonlarla Kur'ân-ı Kerîm'de yeralması, bu kitabın alıntı yada toplama bir kitap olduğunu göstermez. Aksine Kur'ân'daki âyetleri doğrular. Çünkü Kur'ân insanları, o eski uygarlıkları incelemeye, onların başlarına gelenlerden dersler çıkarmaya sevkeder. Ayrıca Kur'ân, bünyesindeki âyetlere göre, kendisinden önceki dönemlerde çeşitli uygarlık ve kavimlere gönderilip sonradan kitapları, tahrif edilmeden önceki hâlleri ile tasdikler ve bununla birlikte tamamlayıcı niteliktedir.

6. Bir şeyin din olarak tanımlanabilmesi için; 
a) Bir yaratıcı güç yada güçlerinin
b) Bir elçisinin
c) Bir sözlü yada yazılı buyruklar bütününün
d) Kendisine özgü çeşitli öğreti ve ritüellerinin bulunması gerekir!

7. Yukarıdaki maddelere göre ise İslâmiyet, tüm vasıfları ile başlı başına bir dindir.

8. Bir Müslüman'a göre, 6. maddedeki niteliklere sahip dahi olsa İslâmiyet'ten başka bir din kabûl, makbûl ve geçerli değildir. Ancak hiçbir Müslüman, inançlarını zorla belletme yoluna gitmemelidir.

9. İslâmiyet adına yapılmış ve yapılmakta olan her eylem ve olay doğrudan doğruya İslâmiyet'i bağlamaz. Kur'ân-ı Kerîm ve Hz Muhammed'in uygulamaları dışında dine atfedilen pek çok gayri vicdanî olay ve konu, bu dinin sorumluluğu içerisinde değerlendirilmemelidir.

10. İslâmiyet dışında bir dini benimsediğini iddia eden herhangi bir soydaşımız, aidiyet duyduğu dinin, az önce saydığım 6. madde ile ne ölçüde örtüştüğünü ve ilk çıkış noktasına göre ne ölçüde net, şaşmaz, değişmez ve sağlam kaldığını incelemeli ve o yönde bir kanaate erişmelidir.

11. Bütün peygamberler yalnızca Araplara ve Yahudilere gönderilmemiştir. Her millete ve Türklere de peygamberler gönderilmiştir. Belgeleriyle sabittir!

12. 1500-2000 yıl öncesinden geriye doğru hüküm sürmüş atalarımız, günümüzdeki şamanizm yada Gök Tengricilik diye ortaya konan anlayış, düşünce, gelenek, ritüel, kült ve kültürle büyük ölçüde ters düşmektedir.

13. Bu maddeleri daha da uzatabiliriz. Başka paylaşımlarda da konuyu sürdüreceğiz...

Şimdilerde, Türkçülük maskesi altında Türk Gençlerini ve Türk Milleti'ni inanç değerlerinden, millî mukaddesatlarından koparmaya çabalayanların bir hayli nüfus ve nüfuz kazandıklarına tanıklık ediyoruz. Bunlar, Müslüman andalarımızı İslâmiyet'ten soğutmaya ve hatta tümüyle dinsizleştirip onları bunalımlı ve maddeci bireyler yapmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızı ahlâk ve erdem kavramlarından soyutlamaya uğraşıyorlar.

Marksist ve Materyalist görüşlerden beslendikleri, söylem ve cümleleriyle açığa çıkan bu misyonerlere karşı uyanık olunmalıdır!

Onlar, Türk Irkı'nın değer yargılarıyla bağdaşmayan, Müslüman olmasa dahi öz kültürüyle uyuşmayan bir üslûp ve tarzı bizlere zerk etmekle yükümlü albızlar ve çaşıtlardır!

Bu zevatların, çoğunluk itibariyle sosyal medya hesaplarında, kendilerine ait bir fotoğraf yahut bilgi bulundurmayışları da mânidardır.

Türklük ve Türkçülük yolunda hiçbir uğraş ve katkı sağlamayan, "Bugün Türklük için ne yaptın?" diye sorduğunuzda afallayıp kalan, her fırsatta sayısız bedeller ödeyerek ayakta duran teşkilatlara hadsizce dil uzatan, İslâmiyet'e ve İslâmiyet döneminin Türk devletlerine günde bin kez kin kusmaktan başka düşünsel bir etkinlikleri bulunmayan, hem dinsel ayrışmalardan yakınıp hem de en büyük ayrışmayı çıkartıp rutubetli dünyâlarının pisliklerini yansıtan, sosyal medyada sürekli alay ve hakâret içerikli paylaşımlarda bulunarak komünistlerin, ateistlerin ve materyalistlerin düşüncelerinden feyz, ilham ve kaynak aldıkları anlaşılan, kendi çürük beyinlerine uyan birşey gördüklerinde, mal bulmuş mağribi gibi kasılan kansızlara karşı tüm yol ve kavga arkadaşlarımı savaşmaya çağırıyorum!

Er meydanlarından dar meydanlarına selâm olsun!

İlteriş Mert Han Gece
TDT Genel Başkanı

 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...